progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-10-27

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Marta Figat

Tel.:

e-mail: marta.figat@kopernik.org.pl

Dostawa spektroskopów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego

PROCEEDINGS NO Z11/96117

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.262.5.2022.MF

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektroskopów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego w Centrum Nauki Kopernik - adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 18, 00-390 Warszawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w zapytaniu ofertowym.

Kryterium oceny ofert:
Cena - 100 pkt (cena brutto)

_________________________________________________

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa i Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Umowa o dofinansowaniu projektu nr RPMA.01.01.00-14-9876/17-00 z dnia 31 października 2018 roku.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Spektroskopy - 1 set Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  2. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń
  3. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
  4. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego)
  5. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunkami wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą

Questions regarding the proceedings "Dostawa spektroskopów do Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...