progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-02-15

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Daria Piątkowska

Tel.:

e-mail: daria.piatkowska@kopernik.org.pl

Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik

PROCEEDINGS NO Z34/96119

Purchasing mode: Zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.262.9.2023.DP

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

Warunki udziału w postępowaniu zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny:
1) Cena - 100 punktów (cena brutto)

___________________________________________________________

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wydarzenie nr 1 termin realizacji 02.03.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
2. Wydarzenie nr 1 termin realizacji 02.03.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
3. Wydarzenie nr 2 termin realizacji 07.03.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
4. Wydarzenie nr 2 termin realizacji 07.03.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
5. Wydarzenie nr 3 termin realizacji 14.03.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
6. Wydarzenie nr 3 termin realizacji 14.03.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
7. Wydarzenie nr 4 termin realizacji 16.03.2023 - usługa cateringowa - 100 osób Read
8. Wydarzenie nr 4 termin realizacji 16.03.2023 - przygotowanie posiłków - 100 osób Read
9. Wydarzenie nr 5 termin realizacji 21.03.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
10. Wydarzenie nr 5 termin realizacji 21.03.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
11. Wydarzenie nr 6 termin realizacji 06.04.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
12. Wydarzenie nr 6 termin realizacji 06.04.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
13. Wydarzenie nr 7 termin realizacji 13.04.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
14. Wydarzenie nr 7 termin realizacji 13.04.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
15. Wydarzenie nr 8 termin realizacji 18.04.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
16. Wydarzenie nr 8 termin realizacji 18.04.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
17. Wydarzenie nr 9 termin realizacji 09.05.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
18. Wydarzenie nr 9 termin realizacji 09.05.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
19. Wydarzenie nr 10 termin realizacji 16.05.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
20. Wydarzenie nr 10 termin realizacji 16.05.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
21. Wydarzenie nr 11 termin realizacji 06.06.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
22. Wydarzenie nr 11 termin realizacji 06.06.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
23. Wydarzenie nr 12 termin realizacji 20.06.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
24. Wydarzenie nr 12 termin realizacji 20.06.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
25. Wydarzenie nr 13 termin realizacji 12.09.2023 - usługa cateringowa - 40 osób Read
26. Wydarzenie nr 13 termin realizacji 12.09.2023 - przygotowanie posiłków - 40 osób Read
27. Wydarzenie nr 14 termin realizacji 26.09.2023 - usługa cateringowa - 100 osób Read
28. Wydarzenie nr 14 termin realizacji 26.09.2023 - przygotowanie posiłków - 100 osób Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  2. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunki wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,
  3. wykonawca spełnia określone w dokumentach zamówienia (zapytaniu ofertowym) warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia,
  4. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
  5. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  6. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,

Questions regarding the proceedings "Świadczenie kompleksowych usług cateringowych w ramach spotkań organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...