progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-05-22

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Daria Piątkowska

Tel.:

e-mail: daria.piatkowska@kopernik.org.pl

Dostosowanie dźwięku nagrań na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik

PROCEEDINGS NO Z80/96119/aktualizacja1

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.262.54.2023.DP

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie dźwięku nagrań na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Warunki udziału w postępowaniu Zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca do oferty powinien załączyć wypełniony dokument, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na potwierdzenie wymaganego doświadczenia, o którym mowa w treści zapytania ofertowego w rozdz. IV pkt. 1 ppkt. 2.Kryteria oceny:
1) Cena - dostosowanie dźwięku - zamówienie podstawowe - 90 punktów (cena brutto)
2) Dostosowanie dźwięku - zamówienie uzupełniające-opcjonalne - 10 punktów (cena brutto; cena brutto zostanie wyliczona z podanej ceny netto w formularzu przeliczonej przez stawkę VAT podaną przy kryterium Cena za zamówienie podstawowe)

____________________________________________________

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 r. Nr 1/CNKNAUKOBUS/2020. W roku 2023 w ramach Programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania „Naukobus”, „Planetobus”, „O matmo!” oraz 26. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. dostosowanie dźwięku - 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 90%
2. Dostosowanie dźwięku - zamówienie uzupełniające-opcjonalne (liczone jako 1 usługa=12 aktów; 1 akt = rozpoczęte 10 minut) - kwota netto do wpisania 10%

Formal criterias:

  1. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  2. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
  3. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  4. wykonawca spełnia określone w dokumentach zamówienia (zapytaniu ofertowym) warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia,
  5. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,
  6. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunki wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,

Questions regarding the proceedings "Dostosowanie dźwięku nagrań na potrzeby Planetarium Centrum Nauki Kopernik"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...