progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-09-21

Centrum Nauki Kopernik

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

00-390 Warszawa

Tax ID [tax identification number]: 7010025169

Contact person:

Daria Piątkowska

Tel.:

e-mail: daria.piatkowska@kopernik.org.pl

Usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk biologicznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

PROCEEDINGS NO Z119/96119

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: DZP.262.95.2023.DP

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk biologicznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.


Warunki udziału w postępowaniu zamawiający określił w zapytaniu ofertowym.


Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej - wypełniając formularz systemowy na platformie zakupowej. Kryteria oceny:
1) Cena - 100 punktów (cena brutto)

____________________________________________________

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany jest w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki Kopernik.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. usługa (cały przedmiot zamówienia) zgodnie z opisem i harmonogramem w załączonej dokumentacji - 1 service Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. zaoferowana przez wykonawcę cena oferty uwzględnia wszystkie elementy jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  2. wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w dokumentach zamówienia (zapytania ofertowego),
  3. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
  4. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do ich treści zastrzeżeń,
  5. wykonawca zapoznał się z treścią dokumentów zamówienia (zapytania ofertowego) oraz określone w nich warunki wykonania przedmiotu zamówienia są mu znane, akceptuje je i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z niniejszą ofertą,
  6. wykonawca spełnia określone w dokumentach zamówienia (zapytaniu ofertowym) warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia,
  7. wykonawca spełnia określone w dokumentach zamówienia (zapytaniu ofertowym) warunki udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia,

Questions regarding the proceedings "Usługa udziału naukowca w dziedzinie nauk biologicznych w debacie dla nauczycieli na potrzeby Centrum Nauki Kopernik"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...